TCK, TCI, TCH, TCR, TCI

Az ajánlás szakmai kerekasztal beszélgetésen 2003. október Hungexpo Rt. Médiaközpontban került megvitatásra a MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya kezdeményezésére. Moderátor Barát Tamás IPRA alelnök volt. Az ajánlást a közvélemény számára elfogadásra, használatra ajánlják. A TCK részterületeit az idei CIvilKomP konferencián ismerteti a pr-szakértő, amelynek ajánlásalentebb feltöltésre került.

A TÁRSADALMI CÉLÚ INFORMÁCIÓ ( TCI ),
TÁJÉKOZTATÁS ( TCT ), KOMMUNIKÁCIÓ ( TCK ),
HÍRDETÉS ( TCH ) és REKLÁM ( TCR )

Ajánlás a szakkifejezések értelmezésére


A társadalmi kommunikáció során leggyakrabban használatos kifejezések egyértelműsítése érdekében a MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya az alapvető szakkifejezéseket 2003-ban szakmai – társadalmi vitára bocsátotta. A vitában részt vettek a hazai kommunikációs szakma társszervezetei.

A vitát követően a Szakosztály, a vitában elhangzott észrevételeket figyelembe véve ajánlást tett minden magyar újságíró, valamint a magyar nyomtatott és elektronikus média minden szereplője számára.

A CivilKomP '04 Konferencia lehetőséget adott arra, hogy a civil szervezetek megismerjék a TCK alapkifejezéseit, hogy a jövőben munkájuk során eképpen tudják alkalmazni.

Az ajánlást követően a különböző civil szervezetek sürgették további, a TCK területén használatos kifejezések tisztázását is. Ezért a MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztályának tagjai, átérezve felelősségüket a hazai kommunikációs szakma fejlődésében, felfigyelve az utóbbi években, a hazai sajtóban megjelent téves értelmezésekre, az alábbi ajánlást teszik a társadalmi célú kommunikáció szakkifejezéseire, valamint részterületeire és módszereire vonatkozó szakkifejezések értelmezésére és egyértelmű használatára. A TCK részterületeinek, módszereinek ismertetésére a Civilkomp '05 konferencián kerül sor. 


A Társadalmi Célú Kommunikáció a társadalom alábbi főbb területein jelenik meg:

Társadalmi közeg

 • A társadalom problémái, értékei,
 • szocializáció,
 • szociális biztonság,
 • művelődés

Egészség

 • Egészséges életmód, megelőzés, sport
 • Egészségvédelem, (dohányzás, alkohol, drog stb.)
 • Család-, nő-, gyermek- és ifjúságvédelem.
 • Társadalombiztosítás, Egészségügy, ellátó rendszerek, mentők,
 • Egészségpénztárak,
 • Nyugdíjbiztosítás

Társadalmi biztonság

 • Élet, vagyon, közbiztonság (Rendőrség, közlekedés, baleset, tűzoltóság)

Környezet

 • Környezet- és természetvédelem,
 • Energia-felhasználás, helyes gazdálkodás, takarékosság
 • * Fogyasztóvédelem

TCI A Társadalmi Célú Információ
Minden olyan társadalmilag hasznos közlés, üzenet, amely a közösség egésze, vagy valamely jelentős részterülete számára fontos lehet.
A társadalmi célú információ minden olyan közlés, üzenet, amely a társadalom tagjait tájékoztatja, valamint a társadalom tagjaival, csoportjaival megérteti a társadalom kitűzött céljait, ezáltal koordinálja a társadalom szereplőinek magatartását.

TCT A Társadalmi Célú Tájékoztatás
A társadalom egésze, vagy valamely részterülete számára a társadalomban megjelenő, a közösséget, vagy annak jelentős részét érintő, - nem üzleti célú - információ.
A társadalmi célú tájékoztatás, a hírértékűvé formált üzenetek kibocsátása és a társadalom befogadói viszontválaszainak kutatása, feldolgozása során a társadalmi célú kommunikáció tudatos szervezése történik, amelynek célja elérni az egyének, a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat, a kétirányú kommunikáció útján.

TCK A Társadalmi Célú Kommunikáció
A társadalom egésze, illetve csoportjai által, a társadalom egésze, vagy valamely részterülete számára a társadalomban megjelenő információk cseréje.
A társadalmi célú kommunikáció, mint tevékenység, tervszerű és tartós erőfeszítés azért, hogy a közösség és annak csoportjai között a vélemény és a viselkedés befolyásolásával kölcsönös megértést, jóakaratot és együttműködést építsen és tartson fenn.
A társadalom tagjaival folytatott kommunikáció feladata, hogy a társadalom egészében, illetve annak csoportjaiban felmerülő döntési alternatívákat vagy várható attitűdváltozásokat előkészítse, elősegítse, elomozdítsa, befolyásolja, a közvélekedést formálja az üzenetet kibocsátó szervezet és a társadalom egésze, vagy része érdekében.

TCH- TCR A Társadalmi Célú Hirdetés, Reklám
A társadalom informálása, befolyásolása, cselekvésre késztetése a reklám, a propaganda eszközrendszerével, módszereivel.
Minden olyan közlés, üzenet, információ eljuttatása a társadalom tagjaihoz, csoportjaihoz, a társadalom érdekében, amely a társadalom tagjait tájékoztatja, a társadalom értékeiről, valamint meggyőzi a társadalomban felmerült problémákról, azok megoldásáról, kitűzött céljairól, illetve a társadalom mozgósítása, cselekvésre késztetése, a reklám, a hirdetés, a propaganda eszközrendszerével, módszereivel.

Ajánlás a

Társadalmi Célú Kommunikáció részterületeire és módszereire vonatkozó szakkifejezések értelmezésére

Public Affairs

A szervezet működésére ható, társadalmi, politikai, döntéshozói, végrehajtó hatalmi, illetve civil szervezetekkel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. E tevékenység segíti a szervezetet és környezetét a kölcsönös egymáshoz való alkalmazkodásban.

Közérdekformálás - Public Interest

A társadalom tagjaival folytatott kommunikáció, amelynek feladata, hogy a társadalom döntéseit előkészítse és befolyásolja, valamint formálja a közvélekedést, a szervezet és a társadalom közös érdekében.

Civil és nem kormányzati kapcsolatok (NGO) – Non Governmental Relations

A civil szféra szervezeteivel, illetve azok képviselőivel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése, amelynek feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezetek és a környezetükben található civil, illetve nem kormányzati szervezetek képviselői, tagjai között.

Közösségi kapcsolatok - Community Relations

Tervezett és aktív kapcsolattartás a szervezet belső és külső környezetében működő közösségi csoportokkal és azok képviselőivel, az adott érdekközösség céljainak megvalósítására.

A tevékenység feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezet és a szervezet érdekszférájához kapcsolódó közösségi csoportok és szervezetek között a kölcsönös szervezeti és közösségi haszon érdekében. A közösségi kapcsolatok építése emeli a szervezet megbecsültségét a szervezet és a közösségi csoportok kölcsönös haszna érdekében.

Kisebbségi kapcsolatok - Minority Relations

A társadalomban sajátos helyzetük alapján elkülönülő kisebbségi csoportokkal, szervezetekkel és azok képviselőivel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése.

Szervezeti Társadalmi Felelősségvállalás - Corporate Social Responsibility

A szervezetnek a társadalomban felmerülő gondok, problémák megoldására tett erőfeszítései, ahol a szervezet kimutatja felelősségét, valamint a megoldás érdekében tett erőfeszítéseivel és gondoskodásával szeretné elérni a társadalom tagjainak együttműködését.

A felelősségvállalás kinyilvánításának megjelenési formája a támogatás (aid), amelynek megnyilvánulási formái: a szponzorálás, az adományozás (Mecenatura), a filantrópia. Az adományok gyűjtésének legfőbb módszere a fund-raising.

Támogatáspolitika

A lehetséges támogatókkal történő kommunikáció és kapcsolatok szervezése, amelynek feladata a szervezet kedvező megítélésének belső és külső erősítése és/vagy erkölcsi/anyagi támogatottságának növelése, más szervezet, egyén, vagy tevékenység elismert presztízsének, hírnevének felhasználásával.

Támogatás - Aid

A szervezet kedvező környezeti megítélésének erősítését szolgáló tevékenysége a szervezet társadalmi felelősségének támogatás formájában történő demonstrálásával.

A támogatás gyűjtőfogalom. Területei: A szponzorálás, a mecenatúra és a filantrópia.

- Szponzorálás - Sponsorship

Olyan tevékenység, amely egy adott szervezet kedvező megítélésének erősítését szolgálja, más szervezet, egyén, vagy tevékenység ismertségének, elismertségének, megbecsültségének felhasználásával.

A tevékenység során a támogató szervezet pénzügyi, vagy egyéb anyagi, természetbeni támogatást nyújt, illetve ellentételként saját üzleti érdekeit érvényesítheti.

· Adományozás, Mecenatúra, Patronálás - Donation

Olyan tevékenység, amely egy adott szervezet kedvező megítélésének erősítését szolgálja, más szervezet, egyén, vagy tevékenység ismertségének, elismertségének, megbecsültségének felhasználásával.

A tevékenység során a támogató szervezet ellenszolgáltatás igénye nélkül nyújt pénzügyi, vagy egyéb anyagi, természetbeni támogatást.

· Filantrópia, Emberbarátság, Karitatív tevékenység - Philanthropy

A tevékenység során a támogató szervezet emberbaráti okokból, saját elhatározásából, nem felhívásra, mindennemű ellenszolgáltatás igénye nélkül nyújt pénzügyi, vagy egyéb anyagi, természetbeni támogatást.

A filantrópia semmilyen formájában nem függhet össze a támogató szervezet üzleti céljaival, nem lehet célja a haszonszerzés, megtakarítás, adókikerülés, stb. semmilyen formája.

· Fund-raising

A tevékenység során a támogatást igénylő szervezet saját céljai elérése érdekében támogatókat keres fel, ahol saját és a másik fél számára kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat ajánl, illetve épít.

A tevékenység keretében a szervezet bizonyítja a szervezet meglétének szükségességét, illetve bátorítja tagjait, barátait, támogatóit és másokat, hogy önként járuljanak hozzá a szervezet fenntartásához.

Lobbi, Lobbizás

A szervezeti (belső és külső) public relations funkció részeként, a szervezet céljai megvalósításának olyan módja, ahol a döntés-előkészítési folyamatokban, az érdekek és célok pontos megjelenítésével és a velük történő kommunikáció révén érik el a döntéshozók támogatását egy érdekcsoport számára.

Feladata a szervezet kedvező megítélésének erősítése, a célok megvalósítása, az erkölcsi/anyagi támogatottság növelése, más szervezet, egyén, vagy tevékenység elismert presztízsének, hírnevének felhasználásával.

A lobbi tevékenység a döntéshozatal folyamatát is igyekszik befolyásolni, és ennek eszköze a döntéshozók befolyásolása. A lobbi tevékenység ez által jelenthet érdekkijárást, érdekképviseletet is. A lobbista, mint személy feladata: az érdekképviselet.

Válságkommunikáció

A válsághelyzetekhez kapcsolódó kommunikáció és kapcsolatszervezés szakterülete, amelynek feladata azoknak a helyzeteknek, eseményeknek kommunikációs kezelése, amelyek a szervezet normálistól eltérő működését idézik elő.

Fenti ajánlást elfogadta és a közvélemény számára elfogadásra, használatra ajánlja

MÚOSZ Kommunikációs és Public Relations Szakosztálya

Kérjük a magyar kommunikációs szakma minden szereplőjét, hogy az ajánlást, a szakkifejezések javasolt értelmezését fogadja el és munkája során így használja fel.

Budapest 2005. május 25.

 


Keresés

Hírlevél

Név:

E-mail:

Jótékonyság || újság a jóról, a civilekről

www.facebook.com/jotekony.info

2016/2. GNH-közjó különszám

2016/1. téli szám


2015. nyári szám


2014/2. téli szám

2014/1. nyári szám

2013. decemberi szám

2013. októberi szám

2013. szeptemberi szám

2012. szeptemberi (1. szám)

az első Jótékonyságsziget (BNV-n) kiadványaként született meg, benne 4 oldalas civilkommunikációról szóló szakmai melléklettel


SZERVEZŐ


FŐTÁMOGATÓ


TÁMOGATÓK
SZAKMAI PARTNEREK

MÉDIATÁMOGATÓK
CivilKomP copyright HR&PR Humán Programiroda