Reklám

1%-os reklámkampányhoz használható kifejezések csokra. Az összeállítás forrása: Marketing és reklám - ötnyelvű értelmező szótár (1989)

brainstorming
Ötletbörze, ötletroham, ötletvihar, ötletzápor
Valamely témában tájékozott, meghívott személyek csoportos összejövetele, amelyen résztvevok minden kötöttségtol mentesen eloadhatják javaslataikat és szabad asszociációk (képzettársítás, az a tudati folyamat, amelyben egy képzet valamilyen összefüggés alapján egy másik képzetet idéz fel) alapján keletkezett ötleteikkel alkotó módon járulhatnak hozzá egy-egy probléma, feladat megoldásához.

reklám
A Magyar Reklámetikai Kódex megfogalmazása szerint olyan gazdasági tájékoztatás
(hirdetés), amely a fogyasztót áruk, szolgáltatások igénybevételére felhívja, ill. ot ebbol a célból befolyásolni kívánja, vagy pedig a fogyasztóval az áru tulajdonságait és használati módját ismerteti. Reklámnak kell tekinteni azokat a hirdetéseket, (fizetett közleményeket) is, amelyek valamely gazdálkodó szervezet nevét vagy tevékenységét népszerusítik.

rejtett reklám
Burkolt reklám. Színházi és filmeloadásokon, rádió- és TV musoradásban olyan (nem reklámnak megjelölt) mozzanat vagy szemléltetés, amely valamely termékre, védjegyre stb. hívja fel a figyelmet. Ha a rejtett reklám a rendezo tudatos közremuködésével jön létre, sérti a reklámetikát. A sajtóban burkolt reklámnak minosül, ha az újság valamely terméket, szolgáltatást, vállalatot, szervezetet a tárgyilagos tájékoztatáson túl feldicsér, ami sérti az újságírói etikát.

reklámadás idotartama
A Rádió és TV társaságok másodpercekben mérik. Ez a hirdetési díjszabásuk alapja, országonként változó szabvány adásidoket alakítottak ki (pl. 10, 15, 30 stb. másodpercenként megállapított tarifákkal).  

reklámadás keretműsora
Szórakoztató musor, amely keretet ad különbözo reklámoknak. (esztrád, hangverseny, divatbemutató stb.)

reklámadásból kizárt idoszak
Az Rádió és TV musoridonek az a része, amelyben reklámadásokra nincs lehetoség. Szabályozása országonként, illetve adóhálózatonként változik.

reklámajándék
Személyhez szóló ajándék, amely jellegére nézve nem szükségképpen kapcsolódik ahhoz az árukategóriához, amelynek reklámját szolgálja. Hazánkban bizonyos értékhatáron felül reprezentációnak minosül és általában csak a külkereskedelemben van helye.  

reklámakció
Konkrét célra irányított reklámtevékenység gyujtoneve.

reklámalkotók
Kreatívok  

reklámanyag
Reklámtevékenységet megtestesíto eszközök gyujtofogalma. Szukebb értelemben valamely meghatározott reklámcélt szolgáló anyagok összessége.

reklámargumentáció
Reklámérvelés

reklámblokk
Több, folyamatosan egymás után sugárzott hirdetésbol álló RTV musor, amelyre - a spot hirdetésekkel ellentétben - a musorban elore jelzett idoben kerül sor.

reklámbrossúra
Néhány ívbol álló, fuzött könyvecske, amely rendszerint informatív reklámot tartalmaz.

reklámbüdzsé
Reklám költségkeret.  

reklámcél
Reklámozás által elérni kívánt eredmény (pl. forgalomemelés, új cikk bevezetése, piacszélesítés).

reklámelemek
A reklámhatás elérése érdekében alkalmazott elemek összessége: - tartalmi (gondolati) érzékelési (fény, szín, hang stb.) és formai (alak, nagyság, elhelyezés) elemek.

reklámeszköz
Az a technikai forma, amelyben a reklámhordozóval eljuttatott reklámüzenet megjelenik, mint különbözo, az emberi érzékszervekre ható elemek egységbe foglalása (szöveg, kép, cím, védjegy, hangok, dallamok, szagok, ízek). A gyakorlatban sokszor nehéz a reklámeszközt és a reklámhordozót szétválasztani. A közvetett reklámeszközöknek hordozójuk van, a közvetlen reklámeszközök ember-, emberkapcsolat révén jutnak el a címzetthez (pl. éloszó, reklámlevél és mellékletei, reklámajándék).  

reklámetika
A reklámszakmában követendo, elvárt erkölcsi magatartás. Szabályait számos országban, de nemzetközi viszonylatban is reklámkódexekben foglalták össze.

reklámfigura
Védjegyben, emblémákban, hirdetésben ábrázolt, rendszerint stilizált élolény, amely árut, vállalatot, eseményt személyesít meg. Önálló reklámtárgyként is terjesztik.

reklámfilm
Általában a néhány másodperctol három percig terjedo vetítési idotartamú árut, illetve szolgáltatást hirdeto rövid filmek.

reklámfotó
Reklámcélokra készített fénykép, technikai és muvészi követelményei az alkalmazott reklámeszköztol és a kituzött céltól függnek.

reklámgrafika
A reklám tetszetos megjelenítését, muvészi hatását szolgáló grafikai tevékenység, mint az alkalmazott muvészet egyik ága.  

reklámhatás
Azoknak a benyomásoknak az összessége, amelyek a reklámozás nyomán a fogyasztóban a reklám tárgya iránt keletkeznek; ezek lehetnek kedvezoek és kedvezotlenek is. Nehezen mérheto és számszerusítheto minoségi kategória, amely a reklám "részeredményeként", elso fázisaként értelmezheto.

reklámhatékonyság
Általában a reklámköltséggel való gazdálkodás eredményességének kifejezoje. Értelmezhetjük úgy is, mint az egységnyi reklámköltség gazdasági eredményét, eredménynövelo hatását, vagyis hogy a forgalom emelkedésébol származó többleteredmény milyen arányban áll a reklám ráfordításokkal. A reklámhatékonyság vállalati vizsgálódás szempontjából komplex forgalom, amely csak több mutatóval fejezheto ki, mert magában foglalja a hatás, eredmény, gazdaságosság kérdéseit is. A reklámhatékonyság fogalmát sokszor összetévesztik a reklámhatással vagy a reklám eredményességével.  

reklámjelmondat
A reklám központi gondolatát lehetoleg frappánsan kifejezo, tömörített reklámszöveg; a jelmondatnak közismertté kell válnia, ennek érdekében a reklámozó lehetoleg minden igénybe veheto reklámeszköz útján változatlan formában ismétli. A szövegben alkalmazott rímek, alliterációk, ritmus fülbemászóvá, a közmondásokat, közismert kitételeket felidézo szófüzérek könnyen megjegyezhetové, népszeruvé teszik a jelmondatot.

reklámhordozó
Közvetíto, amely a reklámeszközben kifejezett közlést a célcsoporthoz továbbítja, pl. valamely hírlap, folyóirat, plakát, mozi, rádióadó, reklámtárgy stb. a reklámhordozók feloszthatók optikai (vizuális) akusztikus, auditív, optikai-akusztikai, audiovizuális csoportokra. A szakirodalomban, de a gyakorlatban is a reklámhordozót sokszor összetévesztik a reklámeszközökkel, valamint a médiumokkal. E fogalmak elhatárolása azért célszeru, mert a reklámozónak eloször a reklámeszközöknek kell döntenie, utána határozhat az igénybe veheto médiumokról, azokon belül a reklámhordozóról. Sok esetben a reklámeszköz alkalmazása azon múlik, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelo reklámhordozók.  

reklámkampány
Térben, idoben, hatásában és folyamatában ésszeruen összehangolt reklámintézkedések összessége. Korábban "reklámhadjáratnak" is nevezték. Lényeges a reklámcélok, célcsoportok, az alkalmazott érvrendszer, a motiváció, valamint a pénzügyi feltételek részletes kidolgozása. Elemei: a reklámcél kituzése, a kampány fo vonalának és a tengelyébe állított témának, valamint a célcsoport(ok)nak a meghatározása és a médiaterv elkészítése.

reklámkoncepció
Reklámcél elérésére kialakított elgondolás, ötleteket tartalmazó elképzelés (koncepció).

reklámköltség
Reklámcélokra fordított kiadások  

reklámlevél
A címzett megnyerésére közvetlen akvizíció céljából írt (sokszorosított), lehetoleg egyéni hangvételuüzleti levél. A levélreklám fo eszköze.

reklámmelléklet
Folyóiratba beleillesztett prospektus, röplap; sajtótermék kizárólag hirdetéseket tartalmazó melléklete. Rendszerint idényjellegu, vagy eseményhez (kiállítás, vásár, kongresszus stb.) kapcsolódik.

reklámmusor
Hirdetések, reklámot tartalmazó musorszámok egységbe foglalása. Rádióban, TV-ben, esetleg színpadon patronált (szponzorált) musor is lehet.

reklámnyomtatvány
Reklámcélra készített nyomdatermékek gyujtofogalma.

reklámpiac
Valamely ország reklámgazdaságába bekapcsolt vállalatok és önálló gazdasági tevékenységet folytató személyek (reklámozók, reklámügynökségek, média- és eszköztulajdonosok, tanácsadók, alkotómuvészek) összessége.

reklámpszichológia (reklámlélektan)
Az alkalmazott pszichológiának azon ága, amely a reklám körében tanulmányozza az emberi kapcsolatok pszichológiai tényezoit, és erre a szakterületre alkalmazza az általános- és társadalompszichológia módszereit, technikáját. Saját kutatási módszereinek és eszközeinek kidolgozására is törekszik.

reklámstratégia
A vállalati marketingstratégiának a reklámozásra alkalmazott, illetve kidolgozott része.

reklámszakember
A reklámszakmában tevékenykedo elméleti és/vagy gyakorlati tudású, illetve képesítésu szakmunkatárs.

reklámszöveg
Reklámüzenet nyelvi megfogalmazása.  

reklámtárgy
Nagyobb értéket nem képviselo (szóró) ajándéktárgyak, amelyeken eltávolíthatatlanul szerepel a reklámozó vagy a termék márkaneve; felso értékhatárukat számos országban (így Magyarországon is) rendelet szabályozza.

reklámterv
A vállalati marketingterv keretében a termelo, illetve értékesíto szervezettel együttmuködésben az elérni kívánt gazdasági cél megvalósítása érdekében készül. Elemei: értékesítési terv alapján a reklámigényes áruk kiválasztása, a piaci lehetoségek felmérése, a célcsoportok meghatározása, valamint a területi és eszközterv kidolgozása, végül a költségeloirányzat elkészítése.  

reklámügynökség
Reklám szakvállalat, amely a reklámozó megbízásából reklámot tervez, kivitelez és ellenoriz, megbízója reklámmegrendeléseit az eszköztulajdonosokhoz közvetíti. Marketing- és reklámkutatással (pl. piackutatás, hatás-, hatékonyság- és eredményvizsgálatok) is foglalkozhat. Számos reklámügynökség tevékenységében súlypontokat képez és kizárólag vagy túlnyomó részt a reklám bizonyos területeire (pl. sajtóhirdetésre, levélreklámra, közterületi reklámra, vásári, kiállítási szolgáltatásokra) szakosodik. Az eszköztulajdonosoktól jutalékban részesül, ennek hiányában megbízójának szolgáltatási díjat számít fel, amelynek szokásos mértéke 15%.

reklámüzenet
A reklám mondanivalóját szöveges és/vagy képi megfogalmazásban a reklámalanyhoz reklámeszközök (reklámhordozók) segítségével továbbító tájékoztató, illetve figyelemfelhívó közlés.

 



Keresés

Hírlevél

Név:

E-mail:

Jótékonyság || újság a jóról, a civilekről

www.facebook.com/jotekony.info

2016/2. GNH-közjó különszám

2016/1. téli szám


2015. nyári szám


2014/2. téli szám

2014/1. nyári szám

2013. decemberi szám

2013. októberi szám

2013. szeptemberi szám

2012. szeptemberi (1. szám)

az első Jótékonyságsziget (BNV-n) kiadványaként született meg, benne 4 oldalas civilkommunikációról szóló szakmai melléklettel


SZERVEZŐ


FŐTÁMOGATÓ


TÁMOGATÓK








SZAKMAI PARTNEREK





MÉDIATÁMOGATÓK




CivilKomP copyright HR&PR Humán Programiroda